V sodelovanju z firmo Alenka Župan s.p. nudimo kompletne usluge kot knjigovodsko računovodski servis. Z uporabo lastnih programov, šolanim kadrom, spremljanjem zakonodaje in predvsem resnostjo in odgovornostjo v delu lahko strankam nudimo in zagotavljamo kvalitetne storitve tudi na tem področju.

 

Bistvene prednosti, ki jih nudimo pa lahko strnemo v naslednje točke:

· po dokumente pridemo na sedež firme

· dokumentacija se shrani v elektronsko obliko (skeniranje) in je stalno dostopna v pogled računovodstvu, tudi ko papirnate verzije ni več pri nas

· s pomočjo pooblastil in certifikatov DURSa je komunikacija in oddaja poročil davčnemu uradu naša skrb

 

KNJIGOVODSKE STORITVE  vsebujejo:   

· Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavno knjigo - kontiranje in knjiženje vseh poslovnih dogodkov - prejeti in izdani računi, TRR, blagajna, plače,  temeljnice)

· Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev - saldakonti dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk, zapadlih / nezapadlih,  evidence po partnerjih ...)

· Vodenje blagajne

· Obračun davka na dodano vrednost (DDV) ter vodenje davčnih evidenc

· Vodenje registra osnovnih sredstev podjetja, prevrednotenje osnovnih sredstev ter obračunavanje amortizacije

· Obračun plač z nadomestili, materialnimi stroški in ostalimi dajatvami, izdelava poročil o plačah (v XML obliki) ter izdelava zahtevkov za refundacijo plač

· Posredovanje podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcih M-4/M-8 za potrebe ZPIZ

· Obračun socialnih prispevkov za zasebnike

 

Posebna poročila

· Periodična računovodska-poslovna poročila po želji podjetja

· Statistična poročila in poročila za banko Slovenije

 

Izdelava zaključnega obračuna poslovanja

· Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za zasebnike ter obračun davka od dohodka pravnih oseb

· Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)

 

Z vsako stranko posebej pa se dogovorimo o načinu in obsegu vodenja računovodstva, saj je ta odvisen od potreb in načina poslovanja stranke.

 

OSTALE POZICIJE KNJIGOVODSKIH STORITEV: 

· Vodenje evidenc DDV (Knjiga PR in Knjiga IR) vodi stranka sama na našem programu, ki ga v ta  namen brezplačno inštaliramo na vašem računalniku in ga imate v uporabi dokler traja pogodba o vodenju knjig. Prenos v Glavno Knjigo vrši pooblaščeni računovodja naše firme.

 

· Materialno knjigovodstvo vodi naročnik storitev sam oziroma na našem programu (v tem primeru se zaračunava mesečna najemnina)  in daje izvajalcu storitev podatke za knjiženje. Popise zalog, terjatev in obveznosti je dolžan opraviti naročnik del ter rezultate predložiti izvajalcu  knjigovodskih storitev.

 

· Cena se oblikuje skladno z Računovodsko tarifo, ki jo je sprejel Upravni odbor Sekcije podjetij račnovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev. Višina točke je vrednost točke računovodske tarife,

               ki se mesečno objavlja v strokovnih glasilih - in, seveda, se prizna ustrezen POPUST !

 

· Ob koncu polletja obe stranki ugotovita dejanski obseg del in se dogovorita za morebitno doplačilo. Za naslednje obdobje se sporazumno določi nova višina akontacije.

 

· Vsa dodatna dela, ki bi bila potrebna zaradi spremembe zakonodaje, se zaračunajo posebej.

· Na ceno knjigovodskih storitev obračunamo še po zakonu predpisan DDV 

 

 

OBRAČUN PLAČ za posameznike,  s.p. , d.o.o.

· Kot posebno storitev ponujamo izračun plač z vsemi pripadajočimi obrazci in elektronskim prenosom podatkov v XML obliki na DURS, namenjeno predvsem manjšim podjetjem ali obrtnikom, ki se sami nočejo podati na tako zahtevno področje. Stranka mesečno dostavi  potrebno dokumentacijo, vse ostalo pa je naša skrb !

 

 

 

Knjigovodski servis

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Knjigovodski servis

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu