Predstavitev programa

Program za vodenje Glavne knjige s saldakonti je namenjen prvenstveno manjšim delovnim organizacijam, obrtnikom ali knjigovodskim servisom, saj je možno voditi do 99 različnih komitentov. Sestavljajo ga naslednji moduli:

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

        Skupni šifranti

             - Seznam poštnih številk in krajev

             - Seznam davčnih uradov

             - Seznam držav

             - Seznam stopenj DDV

             - Seznam oznak finančnih instrumentov

             - Seznam nasprotnih sektorjev

 

        Šifranti Glavne knjige

             - Seznam kontnih razredov

             - Seznam kontov

             - Zamenjava šifer v kontnem planu

             - Seznam skupin prometa pri knjiženju

             - Seznam stroškovnih mest

 

2.    KNJIŽENJE  PODATKOV vsebuje naslednje elemente:    

             - Zaporedna številka  knjžbe ( tvori se avtomatsko)

             - Šifra konta, šifra partnerja , šifra stroškovnega mesta

              - Šifra protikonta, šifra partnerja, šifra stroškovnega mesta

              ( Zapis z protiknjižbo na šifro protikonta se tvori avtomatsko le v primeru, da smo vnesli šifro protikonta.

              Če to polje v vnosni maski pustimo prazno, bo program knjižil le osnovne podatke )

 

             Sledijo pa še polja z naslednjimi podatki:

             - Datum dokumenta,  Datum knjiženja, Datum valutacije, Datum obdobja

             - Šifra dokumenta

             - Šifra grupe

             - Znesek debet ali kredit                                   

             - Krajši tekst oziroma opombe     

             - Veza - polje, ki se uporablja za zapiranje postavk pri kontih saldakontov

 

 

3.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

 

        - Pregled KARTIC knjiženja

             - Izpis kartice - SALDAKONTI

             - Izpis kartice - GLAVNA KNJIGA

 

        - Pregled po dokumentih (Nalog za vknjižbo)

        - Pregled po dokumentih (Sumarno)

 

        - ODPRTE postavke

             - Izpis ODPRTIH postavk - SALDAKONTI ANALITIČNO

             - Izpis ODPRTIH postavk - SALDAKONTI SUMARNO

             - Izpis ODPRTIH postavk - ZAPADLE terjatve/obveznosti

             - Izpis ODPRTIH postavk - NEZAPADLE terjatve/obveznosti

             - Izpis IOP obrazca

 

        - ZAPRTE postavke

             - Izpis ZAPRTIH postavk - SALDAKONTI ANALITIČNO

             - Izpis ZAPRTIH postavk - SALDAKONTI SUMARNO

 

        - ZAPIRANJE saldakontov

             - ROČNO zapiranje kartic

             - Avtomatsko zapiranje kartic

             - PREKLIC oznake ZAPRTA kartica

             - Kontrola DATUMA ZAPIRANJA

 

        - DNEVNIK KNJIŽENJA

 

        - Izpisi STROŠKOVNIH MEST

             - Izpis po POSAMEZNEM kontu - ANALITIČNO

             - Izpis po POSAMEZNEM kontu - SUMARNO

             - Izpis po POSAMEZNEM stroškovnem mestu - ANALITIČNO

             - Izpis po POSAMEZNEM stroškovnem mestu - SUMARNO

             - Izpis po VSEH stroškovnih mestih - SUMARNO

 

        - Pregledi SALDA knjiženja

             - Saldo VSEH KONTOV

             - Saldo po RAZREDIH KONTOV

             - Saldo po KONTIH    -> PARTNERJIH

             - Saldo po PARTNERIH -> SEKTORJIH

 

        - Bruto BILANCA

             - Bruto bilanca po KONTIH

             - Bruto bilanca po KONTNIH RAZREDIH

             - Bilanca STANJA / USPEHA po AOP šifrah

 

        - KONTROLNI pregledi knjiženja

             - KONTROLNI pregled KNJIŽENJA

             - KONTROLNI izračun SALDA vseh kontov

             - PRESORTIRANJE matične datoteke po DATUMU

             - Prikaži ŠTEVILO VKNJIŽB po časovnih obdobjih

 

        - ZAKLJUČEK poslovnega leta

             - SUMARNO zapiranje

             - Prenos ODPRTIH POSTAVK - SALDAKONTI

 

        - DURS

             - Poseben izpis za predložitev podatkov v elektronski obliki na DURS (UL 107/2009 z dne 24.12.2009)

 

 

Programski paket SPeCter - Glavna Knjiga s Saldakonti

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Glavna Knjiga

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu