Predstavitev programa

Program za izračun osebnih dohodkov je namenjen prvenstveno manjšim delovnim organizacijam in knjigovodskim servisom, ki si želijo na hiter in enostaven način mesečno izračunati osebni dohodek, nudi pa tudi izpis vseh zakonsko predpisanih obrazcev in plačilnih nalogov, prenos v bančni program stranke, ter prenos podatkov o izplačanih plačah v XML obliki na e-portal Davčne Uprave RS.

 

 

1.    MATIČNI ŠIFRANTI

- KADROVSKA EVIDENCA vsebuje vse osnovne podatke o naših zaposlenih delavcih, vzdrževanih članih, ter podatke o delovnem razmerju. Tu se določa plačilna grupa in način obračuna plače. Program omogoča izračun glede na podan izhodiščni BRUTO znesek, preko števila TOČK ali INDIVIDUALNE POGODBE.  Posebnost novega programa je ločitev priimka in imena tako pri zaposlenem delavcu kot pri vzdrževanih članih. Davčna uprava namreč pri svojih vnosih zahteva najprej ime in šele nato priimek, medtem ko so naši pogoji sortiranja postavljeni abecedno po priimku.

 

             - Seznam POSLOVNIH BANK za nakazilo plač,  kreditov in njihovi TRR

             - Seznam DELOVNIH MEST

             - Seznam OBČIN (davčnih izpostav)

             - Seznam BONITET

             - Seznam STROŠKOVNIH MEST

             - Koeficient DELOVNE DOBE in STALNOSTI pri firmi (0.5 % na leto)

             - Seznam prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem

             - Dodatno BESEDILO na plačilni listi (kot opcija)

             - KREDITNI ODDELEK (kdo, kje in za koliko)

 

             - LESTVICA STOPENJ DAVKA na izplačane plače je tabela, ki je uporabnik spremeni ob začetku leta oziroma              spremembi zakonodaje. Vnaša se leto veljavnosti stopenj, ter sami razredi obdavčitve (od – do)

 

             - LESTVICA OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE je tabela, ki je uporabnik spremeni ob začetku leta              oziroma spremembi zakonodaje. Vnaša se leto veljavnosti stopenj, ter sami razredi obdavčitve (od – do)

 

- LESTVICA OLAJŠAV ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE je tabela, ki je uporabnik spremeni ob začetku leta oziroma spremembi zakonodaje. Vnaša se leto veljavnosti lestvice, letna olajšava za otroke (od 1. do 10.), letna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega člana, splošna letna olajšava, ter dodatna letna dohodninska olajšava zavezancem s    skupnimi letnimi bruto dohodki do 6800/9000 EUR.

 

2.    MESEČNI OBRAČUN PLAČ

Pred samim obračunom moramo mesečno preveriti še nekatere podatke:

 

- VELJAVNI MESEČNI PODATKI predstavljajo obvezen mesečni vnos ali vsaj pregled. Podatki, ki se mesečno vnašajo so: število delovnih dni, število delovnih ur, število praznikov (v dnevih), zneski nadomestila za prehrano, prevoz, povprečni republiški BOD, ki je osnova za  pravilni izračun dohodnine, bruto mesečna vrednost točke ( za tiste kadre, ki  imajo v kadrovski  evidenci oznako, da se njihova plača izračunava preko števila in vrednosti točke), izhodiščni BOD za posamezne plačilne tarifne  skupine, ki določajo osnovo za izračun.

 

-  SEZNAM PRISPEVKOV za delodajalca, delojemalca vsebuje procent, TRR nakazila in šifro vrste posla

 

-  VNOS MESEČNIH PODATKOV o opravljenem delu predstavlja pregled uspešnosti in samega dela za vsakega posameznika. Postopek je sledeč:          

 

- V primeru, da podatkov o mesečnem opravljenem delu še niste vnesli morate najprej označiti delavce za katere želite izvesti vnos podatkov. To izvedete z gumbi na maski kadrovskih podatkov, program pa bo iz kadrovskih in mesečnih podatkov avtomatsko ustvaril predlogo za obračun. Pri tem sledimo pravilu, da se kreirajo le podatki za delavca, ki še ne obstajajo, v nasprotnem primeru pa je možno le popravljanje podatkov !


- Tako pripravljene mesečne podatke o opravljenem delu lahko poljubno popravljate, brišete (in nato še enkrat izvedete izračun) ali izvozite v MS Excel

 

Podatki v avtomatsko kreirani predlogi pa so:

      - Število opravljenih rednih delovnih ur, število nadur, praznikov, nedelj, nočnih ur, dopust          

      - Morebitne boleznine 

      - ODTEGLJAJE  (solidarnosti, vračila akontacij, sodne prepovedi, preživnine, izvržbe, kolektivno zavarovanje,                           izjemne odtegljaje...)

      - OSTALE PRISPEVKE K BOD  kot so delovna uspešnost, dodatni zneski

      - OSTALE PREJEMKE, ki ne spadajo k BOD (štipendija, izjemne nagrade)

      - PREVOZ NA DELO in PREHRANA (določi se število dni, ko se uveljavlja pravica do nadomestila za                           prevoz ali prehrano)

 

- VNOS BONITET za vsakega posameznega delavca vsebuje: leto in mesec obračuna bonitete, tip bonitete (iz šifranta), ter seveda znesek

 

- IZRAČUN PLAČE / REGRESA je glede na prej vnešene podatke popolnoma avtomatski. Označijo se le zaposleni delavci in program naredi vse ostalo (plačilne liste, rekapitulacijo)

 

- IZPIS PLAČILNIH NALOGOV pobere zneske rekapitulacij, iz šifrantov bank njihove TRR in najprej prikaže vse podatke za vsa nakazila na ekranu v obliki podatkovne tabele. Najprej pa nas program še vpraša za datum nakazila plač in datum nakazila prispevkov! Pooblaščena oseba lahko prikazane podatke tudi popravi ali dopolni in jih šele nato v celoti natisne na obrazce:  

             - neskončni obrazec BN 01/N (izdelan je v dvojniku na neskončnem papirju), ki je primeren za delo z                                 matričnimi tiskalniki

             - enostranski obrazec BN 01/E (izdelan je v enojniku na rezanem A4 formatu),  ki je primeren za delo z                             laserskimi oziroma inkjet tiskalniki

 

- PRENOS PLAČILNIH NALOGOV v bančni program stranke

Z uvedbo TRR smo programu PLAČE priključili še poseben modul za prenos kreiranih plačilnih nalogov v datoteko TKDIS.TXT, ZBS XML ali ISO SEPA XML, ki se lahko uvozi v uporabnikov bančni program. Tako izpis plačilnih nalogov ni več potreben, saj vsa nakazila pošljemo direktno v bančni program, glede na ceno tiskanih plačilnih nalogov in samega tiskanja (vrednosti in časa) pa tudi pripomore k zmanjševanju stroškov poslovanja. 

 

3.    POROČILA in IZPISI

Pri vseh izpisih velja posebej omeniti, da se vsak tvori v zanj specifično tekstualno datoteko (v DOC ali PDF obliki), ki jo program  najprej ponudi uporabniku na vpogled na ekranu, z ukazom pa lahko to datoteko tudi izpišemo.

Na voljo imamo kar nekaj mesečnih / letnih pregledov, večina se nanaša na zakonsko predpisane obrazce, ki pa se  počasi umikajo elektronskim v XML obliki.

 

        - Mesečni pregledi obračunanih plač / regresa

             - KUMULATIVNI prikaz izplačanega OD / REGRESA

             - KUMULATIVNI prikaz izplačanega OD / REGRESA po SROŠKOVNIH MESTIH

 

             - PRISPEVKI in DAVKI po OBČINAH

             - MESEČNA KARTICA izplačil

 

             - Izpis obrazca REK1-OD (redno izplačilo)

             - Izpis obrazca iREK-OD (redno izplačilo)

             - Kreiranje XML OBRAZCA (redno izplaźilo)

 

             - Izpis obrazca REK1 (regres)

             - Izpis obrazca iREK1 (regres)

             - Kreiranje XML OBRAZCA (regres)

 

             - Izpis obrazca REK1-KUMULATIVA

 

             - Izpis poročila - obrazec PL ( OD )

             - Izpis poročila - obrazec PL ( REGRES )

 

             - Izpis DAVKA na izplačane plače (redno izplačilo)

             - Izpis DAVKA na izplačane plače - KUMULATIVA

 

        - Letni pregledi obračunanih plač / regresa

             - Izpis OBVESTILA ZA NAPOVED DOHODNINE

                          - SUMARNO po POSAMEZNIH delavcih

                          - Po MESECIH in VRSTAH izplačila

                          - Dostava podatkov o izplačanih dohodkih (VIR.DAT)

                          - Dostava podatkov o vzdrževanih družinskih članih (VIRVDC.DAT)

 

             - PRISPEVKI in DAVKI po OBČINAH

 

             - LETNA kartica IZPLAČIL OD (po mesecu izplačila OD)

             - LETNA kartica OBRAČUNA OD  (po mesecu obračuna OD)

             - LETNA kartica NAGRAJEVANJA (po mesecu izplačila OD)

 

             - Letna kartica OBRAČUNANIH UR (po mesecu obračuna OD)

                          - ... za CELOTNO firmo

                          - ... po POSAMEZNIH delavcih

 

             - Priprava podatkov za izdelavo obrazca M4

             - Poročilo o plačanih prispevkov za ZPIZ po delavcih

 

             - KUMULATIVNI prikaz IZPLAČANEGA OD za celo leto

             - KUMULATIVNI prikaz OBRAČUNANEGA OD za celo leto

             - KUMULATIVNI prikaz IZPLAČANEGA OD za celo leto po STM

             - KUMULATIVNI prikaz OBRAČUNANEGA OD za celo leto po STM

 

        - KONTROLNI pregledi knjiženja

             - Popravljanje KARTICE zaposlenega

 

 

Programski paket SPeCter - Osebni dohodki

SPC Župan Miran s.p., Tomanova pot 9, 1251 Moravče , Tel: 059 - 045 - 909, GSM:  041-620-753, 041-643-856

 

Zadnja sprememba strani: 01.2018

Text Box: Osebni dohodki

SPeCter - Poslovna programska oprema

in

Knjigovodski  servis

na enem mestu